Cesta Bič – izhodišče za pripravo spremembe občinskega prostorskega načrta – 9. december 2021

Na območju gospodarske cone na Biču se opredeli območje stavbnih zemljišč z oznako PC za ureditev dostopa za tovorna vozila do gospodarske cone mimo območja vasi.

Slika prikazuje območje za umestitev ceste Bič, levo: v veljavnem OPN in desno: predvidena sprememba
Opredeli se PC v širini 10 m in dolžini 525 m. Predvidena je sprememba zemljišča gospodarske cone (IG) v stavbno zemljišče z namensko rabo PC v obsegu cca 0,52 ha.