Podpisana pogodba za načrtovanje nove telovadnice pri OŠ Veliki Gaber – 17. julij

Veliki Gaber z okolico je že nekaj let zelo priljubljena lokacija za priseljevanje mladih družin. Zaradi obostječe prostorske stiske OŠ, dotrajne telovadnice in projekcije rasti števila oddelkov na območju Velikega Gabra v prihajajočih letih s strani stroke in vodstva šole, sta Osnovna šola Veliki Gaber in Občina Trebnje leta 2020 skupaj pristopili k pripravi idejne zasnove in prostorske preveritve za projekt Obnova in dozidava OŠ Veliki Gaber z izgradnjo nove telovadnice. Zaradi specifike šolskega in okoliških zemljišč se je postopek izdelave le-te izkazal za zelo kompleksnega in je zahteval izjemen trud in strokoven pristop pri upoštevanju vse zadevnih zakonskih in strokovnih podlag, ki jih določajo Navodila za graditev osnovnih šol RS, državni ter lokalni prostorski akti in druga obvezujoča zakonodaja in predpisi, tako od strokovnih zunanjih izvajalcev, vodstva OŠ Veliki Gaber in zaposlenih v občinski upravi.

Zaradi obsežnosti investicije je Občina Trebnje projekt razdelila v dve fazi, in sicer 1. fazo, ki predvideva načrtovanje in izgradnjo nove telovadnice, in 2. fazo, ki obsega načrtovanje in obnovo ter dozidavo OŠ Veliki Gaber v 16-oddelčno osnovno šolo.

Površina trenutne telovadnice znaša okoli 274 m2 neto, površina nove telovadnice pa bo znašala okoli 1.455 m2 neto. Izdelava vse projektne dokumentacije za novogradnjo telovadnice, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in izdelavo projekta za izvedbo, se predvideva do konca letošnjega leta, v nadaljevanju pa upamo tudi na nove možnosti pridobitve sofinancerskih sredstev s strani pristojnega ministrstva. Naj spomnimo, da smo z zadevno investicijo oziroma 1. fazo le-te kandidirali na pretekli razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, vendar nam zaradi pogoja, da lahko vsaka občina uspešno kandidira le z eno investicijo, dodatno sofinanciranje ni bilo odobreno.

Izvedba načrtovanja 2. faze projekta se predvideva v letu 2022.